In een vereniging waar veel mensen samenwerken, elk met een eigen karakter en persoonlijkheid, kunnen zich soms problemen voordoen en meestal worden deze onderling opgelost. Soms gaat het echter om pesterijen, intimidatie of grensoverschrijdend gesdrag.
Binnen onze club is dit totaal onaanvaardbaar en we raden leden die er mee te maken krijgen aan om er melding van te maken.
De trainers, de jeugdcoördinator en de leden van de Raad van Bestuur zijn die eerstelijnscontactpersonen, maar daarnaast zijn er binnen de club 4 vertrouwenspersonen aangesteld die er zijn om te luisteren, te adviseren en te ondersteunen. Elke vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht (ook naar de andere vertrouwenspersonen toe) en men kan er in alle omstandigheden zeker van zijn dat elke melding vertrouwelijk zal behandeld worden. Zonder instemming van de betrokkene mag de vertrouwenspersoon geen actie ondernemen.
Wanneer de betrokkene beslist om het probleem kenbaar te maken dan kan hij of zij zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon. In onderling overleg kunnen zij dan samen de best geplaatste persoon contacteren om het probleem aan te kaarten. 
De aangestelde vertrouwenspersonen zijn mondeling, telefonisch en/of via mail bereikbaar.

De Raad van Bestuur